Nr umowy: UDG-PBE.04.2020/099-01

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy TOPNOW KONARZEWSKI SPÓŁKA JAWNA w krajach europejskich

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 44 388,90 zł Wysokość dofinansowania: 22194,44 zł